תנאי ההסכם עם 24D

 1. הסכם זה, על כל חלקיו ונספחיו, מהווה חלק בלתי נפרד מהעבודה.
 2. במסגרת הסכם זה, הלקוח יעביר ל-24D אמצעי אחסון לקבצים אלקטרוניים, כגון כונן קשיח (להלן “המדיה“). העברת אמצעי האחסון נועדה לבדוק אפשרות לשחזר ממנו נתונים חסרים, ולמסור ללקוח הצעת מחיר להשלמת משימה זו.
 3. 24D אחראית לשמור על סודיות מלאה, הנוגעת לכל מידע שתקבל מהלקוח – בין אם מדובר בנתונים חסרים, ובין אם מדובר בנתונים ששוחזרו.
 4. הלקוח אמור לשלוח ל-24D גרסה חתומה של טופס הבדיקה  כדי ש-24D תוכל להתחיל לעבוד. כמו כן, הלקוח מצהיר שהוא (או היא, ביחס לחברות, מוסדות או ארגונים) הבעלים החוקי (או הנציג המורשה של הבעלים החוקי) של המדיה, ושל כל הנתונים שהיא מכילה.
 5. ‏ 24D תשלח שליח (ללא תשלום) לכתובת הלקוח לשם איסוף המדיה. הלקוח ישלם מראש את דמי הבדיקה, שיתבססו רק על סוג הבדיקה שנבחר בבקשת הבדיקה. הלקוח אינו נדרש לשלם כל סכום אחר מלבד במקרים הבאים:

  א. אם הלקוח מבקש להחזיר אליו את המדיה הפגומה, אם לא ניתן לחלץ את הנתונים שאבדו מסיבה כלשהי או אם הלקוח מבקש לסיים את השירות, עליו לשאת מראש בעלויות ההובלה והטיפול הנדרשות להחזרת המדיה (15$ עבור טיפול + 15$ לערך עבור הובלה).

  ב. אם הלקוח מקבל את הצעת המחיר של 24D לשחזור הנתונים שאבדו או חלקם, עליו לשלם את מלוא הסכום שאושר בתום השחזור ולפני שחרור הנתונים ששוחזרו.

  ג. אם הלקוח אישר ל-24D לרכוש חלפים, עליו לשלם מראש את הסכום הנדרש לשם כך. סכום זה לא יוחזר גם אם תהליך השחזור לא יצליח לאחר מכן.

  ד. אם הלקוח מבקש להחזיר אליו את המדיה התקולה לאחר שחזור מוצלח של הנתונים שאבדו, יתווספו לכך עלויות טיפול של 15$.

 6. הלקוח מסכים, שאם הוזן מידע שגוי או מטעה בטופס הבדיקה, או שהמידע אינו תואם למצב/מפרט המדיה שנשלחה, התיקונים הנדרשים והמשימות הנובעות מהם יהיו באחריותו הבלעדית של הלקוח.
 7. 24D מבטיחה להשתמש בכל המשאבים והטכנולוגיות הזמינים לה כדי לספק ללקוח את הערכת העלות, את כמות הנתונים הניתנים לשחזור ואת הזמן הנדרש לשחזור הנתונים המיטביים האפשריים. עם זאת, 24D אינה יכולה להבטיח שהערכה זו תהיה מדויקת לחלוטין בשל נסיבות שמעבר לשליטתה. כמו כן, הלקוח מסכים ש-24D לא תישא בחבות אם לא הצליחה לשחזר את נתוניו.
 8. המטרה העיקרית של הבדיקה הראשונית היא להכין הצעת מחיר לנתונים ולקבצים שניתן לשחזר. לאחר תהליך הבדיקה, 24D לא תמסור דוח מפורט, המתאר את הבעיה ואת השיטות שתשתמש בהן כדי לפתור אותה.
 9. בשום מקרה לא תישא 24D בחבות לנזק או להפסד כלשהם, העלולים להיגרם במישרין או בעקיפין, לרבות אובדן נתונים או הכנסה ללקוח, תוצאתי או מקרי – לפני השירות מ-24D, במהלך השירות או אחריו.
 10. 24D לא תישא בחבות לאחריות כלשהי למדיה, העלולה להתבטל כתוצאה מתהליך הבדיקה או משחזור הנתונים.
 11. האחריות להובלת המדיה או הנתונים ששוחזרו באמצעות חברת השליחויות מכתובת הלקוח אל מעבדת 24D וחזרה חלה על הלקוח בלבד, גם אם ההובלה בוצעה/שולמה על חשבון 24D‏. 24D תעשה כמיטב יכולתה לארוז ולבחור את חברת השליחויות הטובה ביותר, אך לא תישא באחריות לכל נזק, עיכוב, הפסד או דליפת מידע של הלקוח העלולים להתרחש במהלך ההובלה.
 12. אם הלקוח לא מבקש להחזיר אליו את המדיה בתוך 60 יום מתאריך המשלוח לבדיקה על ידי 24D‏, היא תושמד או תושלך ללא כל הודעה מראש ללקוח. הדבר ייחשב כוויתור מצדו על המדיה, ועל כל הזכויות הקשורות אליה, לרבות הזכות לתביעה מכל סוג שהוא והזכות לקבל מידע כלשהו לגביה. במקרה זה, 24D לא תישא בחבות ללקוח או לצד-שלישי כלשהו.